پرسشنامه اضطراب شناختی

پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی اسمیت و همکاران، 1990با نمره گذاری، تفسیر،روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 21 سوالی در قالب فایل ورد word و با ...

پیش بینی مؤلفه های اضطراب امتحان با توجه به اهمال کاری ...

در این پژوهش، 78 نوجوان با پرکردن پرسش‌نامه میزان روزانه اجتناب شناختی، اجتناب رفتاری، نشخوار، نگرانی و همچنین میزان غم و اضطراب را مشخص کردند. اثر مدل‌های ...

پرسشنامه اضطراب اجتماعی - مادسیج

دریافت پکیج پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای و همکاران. (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی ،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). پرسشنامه ...

بررسی ارتباط میزان اضطراب و افسردگی با عملکرد شناختی در ...

پرسشنامه. اضطراب و افسردگي. بک. )2. Beck Depression Inventory-II: BDI-II. (. بررسي. شدند. همچنين، برای بررسي عملكرد شناختي از آزمون شناختي مونترال. ) MoCA.

پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی با نمره گذاری، روایی و پایایی ...

پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی اسمیت و همکاران، 1990با نمره گذاری، تفسیر،روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 21 سوالی در قالب فایل ورد word و با ...

پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی با نمره گذاری، روایی و ...

روانشناسی و علوم تربیتی پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی اسمیت و همکاران، 1990با نمره گذاری، تفسیر،روایی و پایاÛ.

بررسی نقش اضطراب شناختی و جسمی در عملکرد ورزشی

برای جمع‏آوری‏اطلاعات، از اندازه‏گیری فشار‏خون و ضربان‏قلب، پرسشنامه اضطراب‏حالتی رقابتی (CSAI-2) و پرسشنامه عملکرد بازیکنان استفاده شد. در تجزیه و تحلیل ...

اصل مقاله 806.71 K - مطالعات روان شناسی بالینی

اثربخشی. درمان. شناختی. ـ. رفتاری. گروهی. بر. اضطراب. اجت. ماعی،. خودکارآمدی ... عنوان نمونه اولیه انتخاب شدند و به پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند پاسخ ...

هنجاریابی پرسش‌نامه اجتناب شناختی و آمیختگی برای جوانان در ...

همچنین یافته‌ها نشان دادند اجتناب تجربه‌ای به میزان زیادی با افسردگی، استرس، اضطراب و ناراحتی روان‌شناختی کلی رابطه دارد. در همین راستا، افکار تکرارشونده منفی ...

طراحی و آزمون مدلی برای اضطراب کودکان بر اساس متغیرهای والد و ...

حساسیت اضطراب. ) CASI. (. ، سوگیری شناختی. ) CDS. و(. نشانه. های اضطراب. ) MASQ. (. را. کودکان. تکمیل نمو. دند. همچنین والدین نیز. پرسشنامه. های رابطه والد.

اضطراب و استرس (DASS) - دانشگاه شاهد

ي اﻓﺴـﺮدﮔﻲ ﺑـﻚ و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ. اي اﺿـﻄﺮاب. ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻘﻴﺎس. ﻫﺎ ... ﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ. 315(. ﻧﻔﺮ. ) ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﻤﺘﺎﻳﻲ از ﺑﻴﻤـﺎران. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. 130(. ﻧﻔﺮ. ).

تبیین اختلال اضطراب فراگیر اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال ...

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه اختلال اضطراب اجتماعی (SPIN)، مقیاس کوتاه اضطراب فراگیر (GAD-7)، پرسشنامه افسردگی بک- ...

مقایسة نارسایی‌های شناختی و شیوه‌های مقابله با استرس در ...

برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های افسردگی اضطراب استرس لاویبوند، پرسشنامه نارسایی‌‌های شناختی برادبنت و همکاران، پرسشنامه مقابله با استرس اندلر و پارکر ...

پرسشنامۀ اضطراب شناختی ... - سامانه فروش فایل پژوهشگران

پرسشنامۀ اضطراب شناختی: دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب شناختی. «پرسشنامۀ اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده ...

مقایسة نارسایی های شناختی و شیوه های مقابله با استرس در ...

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های افسردگی اضطراب استرس لاویبوند، پرسشنامه نارسایی های شناختی برادبنت و همکاران، پرسشنامه مقابله با استرس اندلر و پارکر ...

رﻓﺘﺎري ﺑﺮﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺷ

ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ. و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و اﺳـﺘﺮس ﮐﺴـﺐ. ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ي. ﭘـﮋوﻫﺶ. ﭘﺲ. از. ﻫﻤﮕﻦ. ﺷﺪن.

اثربخشی آموزش تکنیک های شناختی ـ رفتاری بر استرس ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تکنیک‌های شناختی ـ رفتاری بر تعلل، ... برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه تعلل و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و ...

اثربخشی منتخبی از مداخلات روان شناختی بر کاهش اضطراب ...

پرسشنامه. اضطراب حالتی رقابتی. مارتنز. بود و تجزیه و تحليل آماری. با روش. های آماری ... شناختی اضطراب حالت رقابتی ورزشکاران گروه آزمایش را کاهش داده است. ) 353.

بررسی اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری بر بهبود سطح ...

... اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری بر بهبود سطح افسردگی و کاهش علائم اضطراب ... بعد از آخرین جلسه مداخله، پرسشنامه افسردگی بک و اضطراب بک را تکمیل نمودند.

اثربخشی رفتار درمانگری‌شناختی بر مؤلفه‌های اضطراب (بدنی و ...

هر دو. گروه بااستفاده از. پرسشنامٔه. اضطراب بدنی. و. شناختی و رفتاری لرر و و. ولفلک. 1۹۸۲. ارزیابی. شدند . مداخلٔه. مبتنی. بر رفتار درمانگری. شناختی گروهی د.

اثربخشي مديريت استرس مبتني بر روش شناختي ... - SID.ir

... مبتني بر روش شناختي- رفتاري بر اختلال افسردگي، اضطراب و ناباروري زنان. ... پرسشنامه اضطراب کتل و مصاحبه باليني مبتلا به اختلال اضطراب و افسردگي ...

پرسشنامه توانايي هاي شناختي: طراحي و بررسي ... - SID.ir

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی پرسشنامه توانايي هاي شناختي: طراحي و ... ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه اضطراب دندان پزشکي · بررسي ويژگي هاي روان ...

اثربخشی رفتار درمانگری‌شناختی بر مؤلفه‌های اضطراب (بدنی و ...

هر دو. گروه بااستفاده از. پرسشنامٔه. اضطراب بدنی. و. شناختی و رفتاری لرر و و. ولفلک. 1۹۸۲. ارزیابی. شدند . مداخلٔه. مبتنی. بر رفتار درمانگری. شناختی گروهی د.

بررسی روایی و پایایی مقیاس هراس اجتماعی در میان دانشجویان ...

تصوير بدنی. با روش. همبستگی پیرسون محاسبه شد. نتایج: روايی همگرای مقیاس هراس اجتماعی با اضطراب. از. » چک. ل. یست. 90. ماده. ای. « باو. پرسشنامه خطای شناختی.

اثربخشی آموزش ‌شناختی- رفتاری بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان ...

ابزار اندازهگیری در این پژوهش پرسشنامه جمعیتشناختی و پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیل برگر (1980) بود.پس از اعمال مداخله پسآزمون و بعد از 4 ماه آزمون پیگیری اجرا ...

متن کامل (PDF)

ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. رﻓﺘﺎري ﺑﺮﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب. ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﻴﺮ. زﻫﺮا ﻟﻚ. 1 ... ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﻴﺮ. و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿـﻄﺮاب، اﻓـﺴﺮدﮔﻲ و اﺳـﺘﺮس ﻛـﺴﺐ.

مقایسه‌ی کارآمدی درمان‌های فراشناختی و شناختی-رفتاری در کاهش ...

مقایسه‌ی کارآمدی درمان‌های فراشناختی و شناختی-رفتاری در کاهش نشانه‌های اجبار شست ... ابزارهای پژوهش شامل نسخه دوم پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه اضطراب بک و ...

مقایسه میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دارای حساسیت ...

ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. » در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺶ از. 58. درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ . اﻋﺘﺒﺎر. « ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﺿﻄﺮاﺑ. »ﻲ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻪ روش ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ، ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ و ﺗﻨﺼﻴﻔﻲ ...

پرسشنامه اضطراب شناختیدسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 8 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 2

«پرسشنامه اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (1987) تنظیم شده است به همراه سوالات و منبع پرسشنامه

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

«پرسشنامه اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (1987) تنظیم شده است
به همراه سوالات و منبع پرسشنامه

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

نام محصول :پرسشنامه اضطراب شناختی
شناسه کالا :PR17353
فروشنده :سل یو - sellu
قیمت :22000 تومان

محصولات مرتبط

دانلود ترجمه مقاله سهم انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن eating disorder

اختلال خوردن,دانلود ترجمه مقاله سهم انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن eating disorder

دانلود ترجمه مقاله سهم

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 480 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 اختلالات خوردن و اضطراب اجتماعی بسیار زیاد با هم رخ می دهند این اختلالات در ترسهای ارزیابی اجتماعی مشترک هستند که احتمالا به وسیله سبک ها قیمت فایل فقط 22,000 تومان contributions of cognitive inflexibility to eating disorder and social anxiety symptoms a b s t r a c t eating disorders and social anxiety are highly co -occurring these disorders share fears of social evaluation, possibly maintained by similar cognitive content and styles, including an inability to adapt or flexibly respond to unexpected conditions however, the role of cognitive inflexibility in eating disorders in relation to social .

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر STAI

, اضطراب آشکار,پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر STAI

پرسشنامه اضطراب آشکار و

پنهان اشپیل برگر stai دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر stai قیمت فایل فقط 9,900 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر stai در 10 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توصیف پرسشنامه stai پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان stai شامل مقیاس های جداگانه خود سنجی، برای اندازه گیری اضطراب آشکار و پنهان می باشد مقیاس اضطراب آشکار فرم y -1 از stai شامل بیست جمله است که احساسات فرد را در این لحظه و در زمان پاسخگویی ارزشیابی می کند مقیاس.

پرسشنامه اضطراب زانکS.A.S

پرسشنامه اضطراب زانکS,A,S, پرسشنامه SAS,پرسشنامه اضطراب زانکS.A.S

پرسشنامه اضطراب زانکs a

s دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 5 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 پرسشنامه اضطراب زانکsas قیمت فایل فقط 8,030 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرسشنامه اضطراب زانکs a s هدف: بررسی میزان اضطراب در موقعیت های مختلف تعداد سوال: ۲۰ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع : ساعتچی محمود، کامکاری کامبیز، عسکریان مهناز آزمونهای روان شناختی نشر ویرایش ۱۳۸۹ قیمت فایل فقط 8,030 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود مقیاس خود سنجی اضطراب زانک s a s پرسشنامه اضطراب زانگ sas که گاها پرسشنامه اضطراب زونگ نیز خوانده.

پروژه اضطراب

استرس و اضطراب,انواع اضطراب,پروژه اضطراب

پروژه اضطراب

پروژه اضطراب دسته بندی : علوم انسانی روانشناسی و علوم تربیتی عنوان: اضطرابقالب: wordتعداد صفحات: 82چکیده: همة انسانها اضطراب را در زندگى خود تجربه می کنند و طبیعى است که مردم هنگام مواجهه با موقعیتهاى تهدیدکننده و تنش زا مضطرب می شوند برای بعضی از افراد این حالت ممکن است ناگهانی روی دهد و بر طرف شود، اما برای بعضی دیگر این حالت به صورت طولانی در می آید اگر بخواهیم فشارهای ناشی از اضطراب را همه جا با خود ببریم، باعث خواهد شد که هیچوقت به آرامش مورد نیاز بدن برای از بین بردن فشار روحی نرسیم نتایج پژوهشی نشان داده است که ناامنی، وابستگی شدید و ناسالم نوجوان به والدین، ناتوانی یا نداشتن مهارتهای لازم در .

پرسشنامه حالت رگه اضطراب اسپیلبرگر

حالت رگه اضطراب اسپیلبرگر,دانلود پرسشنامه,پرسشنامه حالت رگه اضطراب اسپیلبرگر

پرسشنامه حالت رگه اضطراب

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 پرسشنامه حالت رگه اضطراب اسپیلبرگر قیمت فایل فقط 9,900 تومان پرسشنامه حالت رگه اضطراب اسپیلبرگر روایی :دارد پایایی :دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع : دارد اضطراب به منزله احساس رنجآوری است که یا به یک موقعیت ضربهآمیز کنونی و یا با انتظار خطری که منشأ آن مشخص نیست وابسته است حالت اضطراب توسط اسپیلبرگر به عنوان یک حالت هیجانی گذرا تعریف شده است و رگه اضطراب اشاره دارد بر تفاوتهای فردی نسبتا باثبات در آمادگی به اضطراب، بدین معنا که بین مردم، تمایل به پاسخ به موقعیتهای تهدید کننده متفاوت است اسپیلبرگر، 1983نخستین فرم پرسشنامه حالت0 رگه اضطراب .

مرجعsellu
برچسب ها
4.3/5 (9 امتیاز)
قیمت :22000تومان
افزودن به سبد خرید

آخرین فروشگاه های بروز شده